Punkt mcburneya

Procedury medyczne

Procedury medyczne regulują zasady bezpiecznego i higienicznego postępowania w placówkach medycznych. Każda placówka medyczna ma obowiązek posiadać szczegółowy plan postępowania dotyczący zasad higieny. Przestrzeganie procedur medycznych jest niezmiernie ważne. To bardzo istotny element zapobiegania zakażeniom w placówkach służby zdrowia. Źródłem zakażenia w placówce medycznej może być pacjent, personel medyczny i każda osoba, która przebywa na terenie placówki medycznej. Wszystkie czynności niosące zagrożenie zakażenia powinny być szczegółowo opisane. Procedura prawidłowego mycia rąk, czyszczenia używanego sprzętu, postępowania przy zranieniu, postępowania z odpadami komunalnymi i medycznymi to tylko niektóre przykłady procedur, które są wymagane na stanowiskach pracy w placówkach medycznych. Opisy tych procedur winny się znajdować w miejscach, gdzie dane procedury są wykonywane (np. procedura mycia rąk przy umywalce). Utworzone procedury medyczne powinny być regularnie sprawdzane i aktualizowane.

About author

Related Articles