Historia Fundacji

Fundacja Educator im. Księdza Stanisława Grada została powołana do istnienia w grudniu 2012 roku z inicjatywy księdza dr hab. Mieczysława Różańskiego a zarejestrowana w styczniu 2013 roku.

Powstanie fundacji wiąże się ściśle z osobą patrona Ks. Infułata Stanisława Grada. Jako proboszcz parafii św. Antoniego był całym sercem zaangażowany w życie społeczne Tomaszowa. Szczególną troską darzył dzieci i młodzież, otaczając ich konkretną pomocą materialną. Dzięki comiesięcznym zbiórkom pieniężnym w parafii oraz jego ofiarności dwa razy do roku każda szkoła na terenie parafii otrzymywała pieniądze z przeznaczeniem na pomoc najbiedniejszym dzieciom.

Stąd zrodził się projekt Ks. Mieczysława Różańskiego powołania do istnienia Fundacji im. Ks. Stanisława Grada, której głównym celem byłoby wspieranie zdolnych dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami pierwszym celem fundacji jest udzielanie stypendiów młodzieży gimnazjalnej. Fundacja kładzie szczególny nacisk na wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez integrację środowisk: dzieci młodzież z ośrodka szkolno-wychowawczego, wychowankowie domu dziecka oraz dzieci i młodzież z terenu miasta Tomaszowa i okolic.

Dotychczas Fundacja dwukrotnie przyznała stypendia zdolnej młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z niezamożnych rodzin. Zrealizowane zostały 6 zadań publiczne w formie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży oraz 3 zadania publiczne w formie spotkań filmowych, muzycznych i plastycznych oraz wycieczek rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży. Udzielono wsparcia materialnego rodzinom wielodzietnym zagrożonym eksmisją. Fundacja prowadzi akcję zbierania nakrętek plastykowych w celu wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych. Ufundowała nagrody na trzy kolejne pikniki (2013,2014,2015) organizacji pozarządowych w Tomaszowie Maz., a także objęła patronatem i ufundowała nagrody V i VI edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Włączyła się także w akcję Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Tornister pełen uśmiechów”. W jej ramach w 2013 roku wyposażono 50 plecaków, a w 2014 roku 69 plecaków szkolnych. Dzięki działalności Fundacji we wrześniu 2015 roku. udało się przygotować 40 plecaków oraz wyposażyć w meble i pomoce dydaktyczne jedną z klas przeznaczoną dla dzieci autystycznych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Fundacja zorganizowała także trzy wyjazdy integracyjne dla seniorów.

Od stycznia 2014 roku Fundacja prowadzi Katolickie Przedszkole „Antoś”. Dzięki działalności Przedszkola mogliśmy zapewnić pracę trzem Paniom w pełnym wymiarze godzin oraz dodatkowe godziny kolejnym trzem Paniom. Nasze Przedszkole jest małe ale może się w nim rozwijać intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo piętnaścioro dzieciaków w atmosferze pełnej troski, miłości i rodzinnego ciepła.

Wszystkie te podejmowane przez Zarząd Fundacji działania były możliwe do zrealizowania dzięki ludziom dobrej woli i wielkiego serca.