Cel Fundacji

Celem Fundacji jest:
  • działalność oświatowa;
  • działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej;
  • wspieranie i promowanie działań edukacyjno–oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich;
  • wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej;
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu;
  • podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej;
  • wspieranie działalności charytatywnej;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych i kulturalnych wokół celów Fundacji.